Zásady ochrany osobných údajov

 

I. Úvodné ustanovenia

 

1. Pre potreby týchto zásad sa rozumie:

- prevádzkovateľ: JŠ servis s.r.o., Bratislavská 83, 902 01 Pezinok, IČO: 34152181

- osobné údaje: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa, IP adresa, cookies

 

2. Prevádzkovateľ e-shopu www.chiruca.sk ako správca osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov, vrátane rozsahu práv účastníka súvisiacich so spracovaním osobných údajov.

 

3. Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:

  • Zákon č.18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov

  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie").

 

4. Účastník je fyzickou osobou, ktorá nakupuje od prevádzkovateľa tovar a služby.

 

5. Prevádzkovateľ je právnická osoba, ktorá prevádzkuje tento internetový obchod za účelom predaja tovaru a služieb koncovému zákazníkovi. V súvislosti s vyššie uvedeným dochádza k spracúvaniu osobných údajov:

- v rozsahu v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou produktov a služieb prevádzkovateľa, resp. v rámci rokovaní o uzavretí zmluvy s prevádzkovateľom, ako aj v súvislosti s uzatvorenou zmluvou,

- za účelmi uvedenými nižšie v čl.II.

 

II. Účely a doby spracovania osobných údajov

 

1. Prevádzkovateľ spracuváva osobné údaje pre nasledujúce účely:

 

a) plnenie zmluvy, prípadne iného záväzku, a poskytovanie služieb:

- osobné údaje budú spracované po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi prevádzkovateľom a účastníkom, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu,
- na účely splnenia marketingovej akcie, po dobu jej spracovania,


b) dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom a pod.):

- daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi prevázkovateľom a účastníkom, za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb.,o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

- plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z chybného plnenia, poskytnutia súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdu po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar,

 

c) oprávnené záujmy prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa:

  • účinná obhajoba v prípade sporu – 4 roky od uplynutia záručnej doby na tovar a predlžuje sa na dobu, po ktorú je spor vedený,

  • oprávneným záujmov prevádzkovateľa je ďalej zasielanie obchodných oznámení v súlade s § 7 ods.3 zákona č.480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a v súlade s bodom 47 Nariadenia, ak prevádzkovateľ získal podrobnosti elektronického kontaktu v súvislosti s predajom tovaru a služieb účastníkovi,

d) marketingové a obchodné ponuky služieb prevádzkovateľa:

- plošné zasielanie obchodných ponúk produktov a služieb, zasielanie všeobecných reklamných oznámení bez zacielenia na konkrétnu skupinu adresátov. Doba spracovania 3 roky.

- cookies: krátke textové súbory generované webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. Rozlišujú sa dva typy.

- V prvom rade sú to cookies potrebné na zabezpečenie fungovania a analýzu webu (nemožno vysloviť nesúhlas). Ďalej ide o cookies, kotré hodnotia niektoré osobné aspekty vzťahujúce sa ku konkrétnej fyzickej osobe. S použitím tohto typu cookies musí účastník vysloviť súhlas. Doba spracovania je 3 roky.

2. Prevádzkovateľ je správcom osobných údajov.

3. Správca je prevádzkovateľom aj kamennej predajne s obdobným tovarom a službami.

 

III. Ochrana osobných údajov a informácie o spracovaní


1. Pokiaľ účastník neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s prevádzkovateľom. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu prevádzkovateľa.

2. Po uplynutí lehôt uvedených v článku II. prevádzkovateľ osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.

3. Účastník je povinný prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých osobných údajov je zodpovedný účastník. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.

4. Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu.

5. Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje účastníka tretím osobám, a to za nasledujúcimi účelmi: dokončenie objednávkového procesu, doručenie tovaru, zasielanie obchodných oznámení, hodnotenie spokojnosti zákazníka, poskytovanie spotrebiteľského úveru, služby zákazníckej podpory, vybavovanie reklamácií, registrácia nového zákazníka.

6. Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 

IV. Práva účastníka súvisiace so spracovaním

 

1. Práva účastníka v súvislosti s ochranou osobných údajov:

a) požadovať od prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom,

b) na opravu poskytnutých osobných údajov,

c) na vymazanie poskytnutých osobných údajov,

d) na obmedzenie spracovania osobných údajov,

e) podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov,

f) na prenos osobných údajov na iného správcu,

g) namietať proti spracovaniu osobných údajov,

h) na odvolanie súhlasu.

 

2. Účastník môže svoje práva podľa ods.1 tohto článku uplatniť prostredníctvom žiadosti e-mailom na adrese [email protected] alebo [email protected].

 

3. Práva podľa ods.1 tohto článku písm.c) a d) nie je možné uplatniť v rozsahu a na účely uvedené v čl.II ods.1 písm.a)b) a c) s výnimkou bodu c) ods.2 v čl.II, kedy je možné uplatnenie všetkých práv uvedených v ods.1.

 

4. V prípade, že by sa účastník domnieval, že prevádzkovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

 

a) požiadať prevádzkovateľa o vysvetlenie, a to e-mailom na adresu: [email protected] alebo [email protected],

 

b) namietať proti spracovaniu a požadovaťodstránenie takto vzniknutého stavu. Prevádzkovateľ o námietke bezodkladne rozhodne a informuje účastníka. Ak nevyhovie prevádzkovateľ námietke, má účastník právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie účastníka obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

 

5. Ak uplatní účastník právo podľa tohto článku, je prevádzkovateľ povinný  odpovedať do 30 dní od prijatia žiadosti prevádzkovateľom.

 

6. Prijatie žiadosti o uplatnení práva je možné iba prostredníctvom dátovej správy alebo listom s úradne overeným podpisom na adresu sídla spoločnosti. Súčasťou žiadosti je e-mailová adresa, na ktorú bude potom zaslaný overovací e-mail na potvrdenie totožnosti žiadateľa.

 

7. Pokiaľ účastník uplatní niektoré z práv z článku IV., odsek 1, má prevázdkovateľ právo žiadať preukázanie totožnosti účastníka. Žadosť o prístup k osobným údajom tak musí byť zaslaná z e-mailovej adresy žiadateľa. Ak bude žiadosť podaná inou formou, či z inej adresy, má prevádzkovateľ právo požadovať dodatočné overenie formou odpovede na overovací mail. V prípade, ak žiadateľ nepreukáže svoju totožnosť do 14 dní od zaslania verifikačného e-mailu, nebude jeho žiadosť na uplatnenie práv prijatá.

 

8. Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovanej a neopodstatnenej žiadosti o poskytnutie fyzickej kópie spracúvaných osobných údajov účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady s tým spojené.

 

V. Záverečné ustanovenia

 

1. Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi účastníkom a prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.

 

2. Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.skú/uoou/sk).

 

3. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.


Prevádzkovateľ tohto internetového obchodu je zároveň prevádzkovateľ kamennej predajne JŠ servis s.r.o. POĽOVNÍCTVO A RYBÁRSTVO na Bratislavskej 83, Pezinok. Táto predajňa je monitorovaná kamerovým systémom a záznam sa uchováva po dobu 14 dní. Kamerové záznamy sú zhotovované z bezpečnostných dôvodov za účelom zvýšenia ochrany majetku prevádzkovateľa.


DomovDomov

Košík  

(prázdny)

Nové produkty

Žiadne nové produkty

Najpredávanejšie

Žiadne najpredávanejšie produkty

Zľavnené produkty

  • OPORTO
  • OPORTO
    88,00 € (-10%) 79,20 €

Všetky zľavnené